Rezonans Stochastyczny – terapia dzieci

Terapia SRT-zeptoring® jest doskonałą metodą wspomagającą leczenie, stosowaną w pediatrii i neurologii – szczególnie u dzieci z zaburzeniami rozwoju na tle emocjonalnym oraz uszkodzeń CUN.

Rezonans stochastyczny (SRT) trenuje współdziałanie receptorów, mózgu, móżdżku i mięśni co powoduje bardziej efektywny przebieg wykonywanych ruchów. Produkowana podczas zabiegu dopamina i endorfiny aktywują nowe obszary kory ruchowej, a uwalniane czynniki neurotroficzne odżywiają oraz chronią komórki nerwowe przed zanikiem.

Terapia SRT zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:


• nadpobudliwość psychoruchowa,

• autyzm,

• mózgowe porażenie dziecięce,

• słaba koordynacja ruchowa motoryki małej i dużej,

• urazy czaszkowe,

• zaburzenia emocjonalno-poznawcze,

• opóźniony rozwój psychoruchowy,

• opóźniona mowa – zaburzenia logopedyczne,

• słaba koncentracja,

• agresja,

• labilność emocjonalna.

Działanie SRT (rezonansu stochastycznego):


• wywołuje szybsze i efektywniejsze przetwarzanie informacji, co stwarza tym samym podstawy dla szybkiego i lepszego reagowania mięśni na zmienne warunki ruchu,

• stymuluje uwalnianie neuroprzekaźników, co powoduje aktywację obszarów mózgu odpowiedzialnych za koordynację złożonych ruchów,

• trenuje generatory rytmu w rdzeniu kręgowym, które mają istotne znaczenie dla umiejętności prawidłowego oraz efektywnego chodzenia i biegania,

• stymuluje refleks i odruchy oraz podatność na aktywację zwrotną mięśni ud, co gwarantuje pewność chodu i biegu,

• stymuluje odżywianie, reaktywuje i chroni komórki nerwowe i mięśniowe,

• aktywuje móżdżek, przez co wykonywane ruchy stają się pewne i precyzyjne,

• poprawia przemianę materii w tkance kostnej, zwiększając jej gęstość.

 

Powyższe działanie SRT przekłada się na następujące pozytywne zmiany:


• poprawa równowagi dynamicznej i statycznej,

• poprawa koordynacji sensomotorycznej,

• poprawa koordynacji ruchowej,

• poprawa precyzji, płynności i dynamiki ruchu,

• poprawa balansu mięśniowego,

• poprawa sprawności manualnej i grafomotoryki,

• poprawa w zakresie mowy,

• poprawa koncentracji uwagi i wyciszenia się dziecka,

• poprawa sfery emocjonalno-społecznej,

• zmniejszenie labilności emocjonalnej.

Przykładowe zastosowanie i działanie Działanie SRT w nadpobudliwości psychoruchowej

– Poprawa precyzji ruchów 
– Poprawa koordynacji 
– Poprawa koncentracji i samodyscypliny 
– Poprawa współpracy z otoczeniem 
– Poprawa w nauce 
– Redukcja problemów wychowawczych

Działanie SRT w autyzmie

– Poprawa koncentracji, koordynacji  i sfery emocjonalno-społecznej 
– Częstsze używanie mowy 
– Poprawa w nawiązywaniu kontaktu i funkcjonowaniu w grupie 
– Większa samodzielność 
– Redukcja agresji i autostymulacji dźwiękowej, wyciszenie
Działanie SRT w MPD

– Redukcja spastyki
– Lepsza koordynacja ruchowa 
– Rozpoczęcie lub poprawa chodu 
– Sprawniejsze ruchy 
– Lepsze balansowanie ciałem
– Poprawa koncentracji 
– Wyciszenie
Działanie SRT w zaburzeniach integracji sensorycznej

– Poprawa koordynacji ruchowej 
– Poprawa funkcji poznawczych 
– Rozwój mowy 
– Poprawa koncentracji 
– Poprawa sfery emocjonalno-społecznej 
– Większa stabilność emocjonalna